Ursprungskontroll – så här gör du!

Artiklar

Ursprungskontroll – så här gör du!

Den nya ursprungskontrollen har skapat kaos på vägverket! Den 4 februari började det nya systemet för ursprungskontroll att tillämpas. Alla fordon som genomgår en ursprungskontroll kontrolleras mot olika dataregister i olika länder för att säkerställa att fordonet i fråga inte är stulet. Vägverket har redan hittat flera klonade och stulna fordon så uppenbarligen ger kontrollen resultat.

Redaktionen • 13 mars, 2008

Men databasen EUCARIS fungerar inte alltid varför tjänstemännen får maila runt förfrågningar på respektive fordon till respektive land och det är förstås oerhört tidskrävande. Många ansökningar är inte kompletta varför tjänstemännen måste ägna tid åt att begära kompletterande handlingar och uppgifter. Handläggningen påbörjas bara om ansökningen är komplett och om ansökningsavgiften kommit in. Vägverket är nerringda av upprörda människor som väntar på beslut och människor som undrar hur man ska göra.

Handläggningstiden på Vägverket för en ursprungskontroll är, i skrivande stund, 12-14 arbetsdagar mot utlovade 1-3 arbetsdagar. På Vägverket gör de allt de kan för att få ner handläggningstiden men det lär ta tid innan de kommer ner till utlovade 1-3 dagar.

Medan tjänstemännen på Vägverket sliter så granskar kommerskollegium det nya systemet för att se om det är att anse som ett handelshinder. Framförallt får handläggningstiden inte vara så lång. Kommerskollegium menar också att priset för en ursprungskontroll är för högt, det är svårt för konsumenten att göra en ansökan om ursprungskontroll och att posta handlingarna är riskabelt då de kan komma bort vilket skulle leda till att man blir stående med ett fordon som det är svårt att skaffa fram nya handlingar till. Kommerskollegiums granskning kan komma att leda till att Vägverket måste vidta vissa ändringar.

Ansök om ursprungskontroll För snabbast möjliga handläggning ska man se till att den ansökan man skickar in är komplett och att man betalar ansökningsavgiften genast.

Ansökan kan man fylla i direkt i ett formulär som finns på Vägverkets hemsida, www.vv.se under fliken fordon – Import, export & tillfällig registrering – ansök om ursprungskontroll. När man fyllt i ansökan på hemsidan så ska man skriva ut den och posta den tillsammans med övriga handlingar.

Om man hellre vill fylla i en vanlig pappersblankett så går det också bra. Blanketten kan man skriva ut från Vägverkets hemsida. Blanketten finner du under fliken blanketter & tjänster – fordonsblanketter. Man kan även ringa till Vägverket och be dem skicka en blankett. Telefonnumret är: 0771-14 15 16.

Om man fyller i ansökan på Vägverkets hemsida så får man ett OCR-nummer som man kan använda vid betalningen av ansökan. Ansökan på hemsidan är alltså det snabbaste alternativet eftersom man då kan betala ansökan genast. Men Vägverket skickar ändå automatiskt ut ett inbetalningskort på posten efter det att de mottagit en ansökan om ursprungskontroll. Det kostar 500kr att ansöka om ursprungskontroll.

Nyimporterat fordon Med ansökningen skall man bifoga följande handlingar:

1. Det utländska registreringsbeviset i original, t.ex. title.

2. Kopia av kvitto där köpare samt säljare framgår, alternativt annan handling som styrker att du äger fordonet, t.ex. gåvobrev. Inköpspriset får man stryka över om man vill.

3. Kopia av tullhandling. Även här gäller att man får stryka över summorna. Den som står som importör på tullhandlingen måste vara densamme som den står som köpare på kvittot. Om så inte är fallet kommer Vägverket att ifrågasätta varför namnet på tullhandlingen inte överrensstämmer med namnet på kvittot.

Viktigt att veta om eget bruk På ansökan om ursprungskontroll skall anges om fordonet skall tas in för eget bruk eller liknande. Med det nya systemet har Vägverket större möjlighet än tidigare att kontrollera att reglerna om eget bruk verkligen efterföljs då man skall skicka in kvitto, mm.

Eftersom man kan ansöka om ursprungskontroll när man vill, direkt när fordonet kommit in i landet eller om t.ex. om 15 år kan det därför finnas fordon till salu som inte genomgått ursprungskontroll och registreringsbesiktning. Om man är i stånd att köpa ett fordon som är av årsmodell -70 och nyare och som inte redan har svenska registreringsskyltar så är det viktigt att känna till att regeln om eget bruk bara är tillämplig på den person som köpt bilen i utlandet själv eller med hjälp av ett ombud.

Om man inte kan tillämpa regeln om eget bruk och fordonet är av årsmodell -70 eller nyare kan det bli nästintill omöjligt att få fordonet igenom en registreringsbesiktning.

Amatörbyggen För amatörbyggen skall följande handlingar bifogas med ansökan om ursprungskontroll:

1. Kopia av köpehandlingar på fordonets väsentliga delar, d.v.s. kaross, motor, växellåda, ram och bakaxel.

2. En redogörelse över hur tillverkningen har gått till och vilka delar som använts.

3. Intyg om godkänd förbesiktning utfärdat av SFRO i original.

Fordon äldre än 30 år som befinner sig i Sverige sedan tidigare Det finns ett flertal bilar i Sverige som, av olika anledningar, inte är registrerade i Bilregistret. Det kan vara t.ex. skrottullade fordon, fordon som är museiföremål eller fordon som trillat ur bilregistret t.ex. då den årliga avställningsavgiften inte betalats. Om man har ett sådant fordon är det inte säkert att man har alla de handlingar som normalt krävs för att fordonet skall godkännas vid en ursprungskontroll. Om fordonet är äldre än 30 år så kan man lösa detta genom att ansöka om ett ursprungsintyg hos Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF innan man ansöker om ursprungskontroll hos Vägverket. MHRF tar 500kr för ett ursprungsintyg. Mer om detta finner du på www.mhrf.se.

Bifoga följande handlingar med ansökan om ursprungskontroll:

1. Ursprungsintyg i original från MHRF.

2. Handlingar som man har och som kan vara relevanta för utredningen, t.ex. gammalt registreringsbevis, tullsedel, kvitton.

Skicka ansökan och handlingar Alla kopior som skickas in till Vägverket skall vara bestyrkta. Att en kopia är bestyrkt innebär att man intygar att kopian är likadan som originalet. Man kan skriva direkt på kopian att: ”kopians överensstämmelse med originalet intygas” och så gör man sin namnteckning därunder.

Skicka ansökan om ursprungskontroll tillsammans med övriga handlingar med rekommenderat brev eller gå till närmaste Vägverkskontor och lämna in dem mot kvitto, de har skyldighet att ta emot dem. Du kan gå till vilket Vägverkskontor som helst, t.ex. ett förarprovskontor. Det är säkrast att ta kopior på alla handlingar innan du skickar in dem så att du i vart fall har kopior om de skulle komma bort.

De handlingar som skickas in blir offentliga, vem som helst kan höra av sig till Vägverket och be om att få kopior.

Registreringsbesiktning Först när man fått ett beslut om godkänd ursprungskontroll i brevlådan så kan man beställa en tid på Bilprovningen för registreringsbesiktning. Det går inte att boka tid på Bilprovningen innan ursprungskontrollen är klar på Vägverket. Beslutet om godkänd ursprungskontroll är inte tidsbegränsat så man kan besiktiga när man själv vill. Men om man säljer fordonet innan registreringsbesiktningen så skall den nya köparen ansöka om ursprungskontroll på nytt.

På Bilprovningen så kräver man att den som äger fordonet, alltså den som ansökt om ursprungskontroll, skall närvara vid registreringsbesiktningen. Om detta inte går att ordna så måste man ha med sig en fullmakt till Bilprovningen där någon annan än ägaren ges rätt att registreringsbesiktiga fordonet. På Bilprovningen måste man kunna visa legitimation.

Registreringsskyltar Registreringsskyltarna till fordonet får man först efter registreringsbesiktningen på Bilprovningen. Om man behöver bruka fordonet innan registreringsbesiktningen så kan man ansöka om tillfällig registrering av fordonet samtidigt med ursprungskontrollen. Men då måste man även bifoga ett intyg på att fordonet är försäkrat med ansökan. En tillfällig registrering gäller i tre månader och man får då hem tillfälliga registreringsskyltar. En tillfällig registrering kostar 450kr, utöver de 500kr för ursprungskontrollen.

Rulla till toppen