Nya hastighetsgränser införs under 2008-2009

Artiklar

Nya hastighetsgränser införs under 2008-2009

Hastighetsgränserna på de statliga vägarna ska ses över och ett tiostegssystem ska införas. Dagens hastighetsgränser kompletteras alltså med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.

Redaktionen • 28 mars, 2008

Hastighetsgränserna på de statliga vägarna ska ses över och ett tiostegssystem ska införas. Dagens hastighetsgränser kompletteras alltså med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheterna ska anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard, vilket innebär att både höjningar och sänkningar av dagens hastighetsbegränsningar kommer att bli aktuella. Kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns blir tydligare. Förståelsen och acceptansen för hastighetsgränserna kan därmed öka.

Det yttersta syftet med nya hastighetsgränser är att rädda liv. Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna för utgången av en olycka, därför är även kunskap om krockvåld en viktig faktor när förslag till nya hastighetsgränser nu tas fram. Om alla trafikanter respekterade dagens hastighetsgränser skulle nära 150 liv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år.

I den första etappen genomförs översynen på de nationella vägarna – cirka 800 mil europavägar och viktiga riksvägar. Omskyltningen av etapp ett beräknas ske hösten 2008. Därefter görs översynen på övriga statliga vägar, vilket innebär ytterligare cirka 2000 mil under 2009.

Vägverkets kommer att föreslå nya hastighetsgränser som ett underlag för politiska beredningsgrupper på länsnivå. Efter synpunkter från beredningsgrupperna skickas förslagen på remiss till berörda parter i respektive län. Detta sker i maj. Därefter beslutar Vägverket om nya hastighetsgränser i månadsskiftet augusti/september 2008.

Även kommunerna kommer att ha möjlighet att tillämpa det nya tiostegssystemet inom tätbebyggt område och hastighetsbegränsningarna 30, 40 och 60 km/tim väntas bli allt vanligare. Försök med nya hastighetsgränser pågår redan i tolv kommuner under perioden 1 juni 2007 – 31 maj 2008. Större förändringar i tätorter kan bli aktuellt under hösten 2008 och under 2009.

Rulla till toppen